BECARE | Jan 19, 2021

CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CHÍNH SÁCH CHUNG

I. SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

1.1 Website BECARE.ME, ứng dụng và các nền tảng công nghệ liên quan (“Website BECARE”) là website mang giải pháp kết nối, hỗ trợ dịch vụ cho Người Dùng dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử. Website BECARE được sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ phần BECARE (“Công Ty”).

1.2 Công Ty cung cấp dịch vụ kết nối giữa các cá nhân có nhu cầu vay vốn và các cá nhân có nhu cầu cho vay thông qua nền tảng Website BECARE. Công Ty là đơn vị trung gian kết nối, hỗ trợ thực hiện giao dịch giữa bên đi vay và bên cho vay, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý giao dịch (nếu có sự ủy quyền của các bên).

1.3 Người sử dụng, tham gia một phần hoặc toàn bộ các chức năng, thông tin, dịch vụ được cung cấp hoặc bắt nguồn từ Website BECARE (sau đây gọi chung là “Người Dùng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, tự nguyện, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng đối với Người Dùng tại Website BECARE (sau đây gọi là “Điều Khoản Dịch Vụ”). Điều Khoản Dịch Vụ này được áp dụng kể từ ngày 06 tháng 03 năm 2019.

II. CHÍNH SÁCH CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

2.1 Ngay khi truy cập và đồng ý sử dụng dịch vụ trên Website BECARE, Người Dùng được xem là đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bản Điều Khoản Dịch Vụ này của chúng tôi. Công Ty có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Website BECARE, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với Người Dùng Website BECARE vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên Website BECARE. Mọi dịch vụ đang được Người Dùng sử dụng thông qua Website BECARE sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.

2.2 Bằng việc sử dụng Website BECARE, Người Dùng mặc nhiên thừa nhận Người Dùng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Công Ty và/hoặc các đối tác của Công Ty theo các quy định của Công Ty và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2.3 Công Ty chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính thông qua hệ thống kết nối trung gian cho Người Dùng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy Công Ty không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác và không chịu trách nhiệm nào cho các đối tượng Người Dùng khác.

2.4 Người Dùng cũng đồng ý cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Người Dùng về các công việc liên quan đến yêu cầu của Người Dùng. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Công Ty, Người Dùng đã cam kết rằng tất cả các thông tin đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Các bên theo đây cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan. Mọi hành vi thiếu tôn trọng pháp luật của bất kỳ Người Dùng nào, bất kể vì lý do gì và ở cấp độ nào, sẽ là trách nhiệm của Người Dùng khi đã chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ của Công Ty. Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật sẽ bao gồm tất cả các nghĩa vụ bắt buộc, trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách của Công Ty được áp dụng vào từng thời điểm.

IV. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Công Ty không đảm bảo và chịu trách nhiệm pháp lý nào với các rủi ro, mâu thuẫn, thiệt hại, sự cố, tổn thất nào phát sinh nằm ngoài phạm vi cung cấp Dịch Vụ của Công Ty và không do lỗi trực tiếp gây thiệt hại từ Công Ty. Tính miễn trừ trách nhiệm cũng được áp dụng đối với bất kỳ sự cố, thiệt hại, tổn thất nào liên quan đến đến tính xác thực của nguồn tiền cho vay, toàn bộ thông tin, tài liệu do những Người Dùng cung cấp hoặc thỏa thuận, ghi nhận khác cho toàn bộ quá trình giao dịch giữa các Người Dùng qua Website BECARE và/hoặc một phần, bất kỳ hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm pháp luật nào khác của Người Dùng.